Dermatologia i Medycyna estetyczna

Polityka prywatności

Szanowny Pacjencie,

Od 25 maja 2018 roku we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej zaczęło obowiązywać Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO).
RODO obejmuje swoim zastosowaniem wszystkie podmioty prywatne i publiczne, które przetwarzają dane osobowe oraz większość procesów przetwarzania danych.
W związku z powyższym przedstawiamy Państwu Zasady Przetwarzania Danych Osobowych.
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat przetwarzania Twoich danych osobowych przez „Dermatologia Kurzawińscy”.

INFORMACJA W PRZEDMIOCIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ DERMATOLOGIA KURZAWIŃSCY

Administratorem danych osobowych jest „Dermatologia Kurzawińscy”, prowadząca działalność gospodarczą pod firmami:

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Robert Kurzawiński, siedzibą w Lesznie, adres: 17 Stycznia 55, 64-100 Leszno, NIP: 6651781272, REGON: 277543183

Prywatna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Agnieszka Kurzawińska, z siedzibą w Lesznie, adres: 17 Stycznia 55, 64-100 Leszno, NIP: 6342016846, REGON: 273731947

(dalej „Dermatologia Kurzawińscy” lub „Administrator”).

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie i w celu:

a) wykonania umowy na usługi świadczone przez Administratora – świadczenia zdrowotne (leczenie), oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie osoby, której dane dotyczą,

b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, np. obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej, obowiązku wystawienia faktury,

c) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora: dane z monitoringu przetwarzane są w celu zagwarantowania bezpieczeństwa osób i mienia na terenie siedziby Administratora – monitoring,

d) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

e) na podstawie zgody – w celu wskazanym w treści udzielonej zgody.

Podanie danych osobowych w celu skorzystania z usług świadczonych przez Administratora, w zakresie składającym się na dokumentację medyczną, jest wymogiem ustawowym wynikającym z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może okazać się niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy (dane nieobowiązkowe Administrator oznacza stosowanie na etapie ich zbierania).
Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po jej zakończeniu – przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (np. przechowywania dokumentacji medycznej, wystawienia i przechowywania faktury) – zgodny z przepisami prawa. W przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody – dane przechowywane będą do czasu cofnięcia tej zgody.
Nagrania z monitoringu przechowywane będą przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy; w przypadku, w którym nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, że mogą stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
Dane osobowe nie będą przetwarzane przez Administratora w formie profilowania, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
Co do zasady, dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom; mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom, z których usług korzysta Administrator (na podstawie art. 28 RODO), w szczególności dostawcom usług IT i usług księgowych – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom za zgodą Pacjenta i/lub w celu wykonania umowy z pacjentem, np. medycznym laboratoriom diagnostycznym.

Pacjent ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach wskazanych w art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. – RODO), ograniczenia przetwarzania (w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych (w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO). Pacjent ma prawo do cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługujące uprawnienia można wykonać przesyłając stosowną informację na adres e-mail: kontakt@http://dermatologia-kurzawinscy.pl

Pacjent ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pacjenta narusza przepisy RODO.
Informacja o prawie wniesienia sprzeciwu: pacjent ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: wobec przetwarzania danych osobowych opartego na wypełnianiu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją; wobec (i w razie) przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego – w dowolnym momencie. Pacjent może wnieść sprzeciw przesyłając stosowną informację na adres e-mail: kontakt@http://dermatologia-kurzawinscy.pl